Σύστημα Διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ Δήμου Σπάρτης

Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ συνδέεται στενά με τη διακυβέρνηση και την παρακολούθηση. Όπως δηλώνει το UN Habitat ειδικά για τον αστικό χώρο, η αστική διακυβέρνηση είναι το λογισμικό (software) που επιτρέπει στις αστικές υποδομές (hardware) να λειτουργούν.

Για την υλοποίηση της ΣΒΑΑ Δήμου Σπάρτης της ΠΠ 2021-2027 ως Χωρική/Αστική αρχή ορίζεται ο οργανισμός του Δήμου Σπάρτης.

Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης ΣΒΑΑ, και για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Σπάρτης, απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π. 124143/ΕΥΣΣΑ/21-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ -ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ», να συγκροτηθεί μια Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικής/Αστικής Αρχής με στόχους:

  • Τον συντονισμό του σχεδιασμού της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία.
  • Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της Στρατηγικής.
  • Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της Στρατηγικής.
  • Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (Συνεκτική Ομάδα) επιδιώκει την ανοιχτή επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, της Περιφερειακής αρχής και των υπηρεσιών της ΕΥΔ του ΠεΠ Πελοποννήσου, όπως και των Δικαιούχων των δράσεων/πράξεων που συνθέτουν τη στρατηγική ΣΒΑΑ, με στόχο την πλήρη επίτευξη των στόχων της.

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (Συνεκτική Ομάδα) συνεργάζεται με τη Χωρική/Αστική αρχή και τις υπηρεσίες της ΕΥΔ του ΠεΠ για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής, των Πράξεων του Σχεδίου Δράσης, όπως και την αξιολόγηση και ανασχεδιασμό της Στρατηγικής ΒΑΑ, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικών/Αστικών Αρχών ανά ΣΒΑΑ, συγκροτείται από τις αρμόδιες Χωρικές/Αστικές Αρχές πριν την έγκριση της Στρατηγικής και αποτελεί τμήμα της Απόφασης Έγκρισης της Στρατηγικής από την ΕΥΔ του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.