Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης

Η διαμόρφωση ενός συνολικού αλλά συγκεκριμένου οράματος, με μακροχρόνια στόχευση αλλά και άμεσα υλοποιήσιμα βήματα καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία μας ολοκληρωμένης και συνεκτικής Στρατηγικής για τη Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Σπάρτης.

Οι κατευθυντήριες αρχές τις Στρατηγικής διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συνέχεια με τους στόχους του υπερκείμενου σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα με τους στόχους του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) της ΣΒΑΑ 2021-2027 του Δήμου Σπάρτης τίθενται οι κατωτέρω:

  • Σ.Σ.1.: Αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών του Δήμου στη βάση της βιώσιμης κινητικότητας, των έξυπνων προσεγγίσεων και της διασύνδεσης αστικών και πολιτιστικών υποδομών.
  • Σ.Σ.2.: Προστασία και προβολή του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος του Δήμου Σπάρτης και δημιουργία μιας συνεκτικής τουριστικής ταυτότητας.
  • Σ.Σ.3.: Στήριξη της τοπικής οικονομίας και  αναστροφή της φθίνουσας δημογραφικής εξέλιξης μέσα από την  επιχειρηματικότητα, την  καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ψηφιακή μετάβαση.
  • Σ.Σ.4.: Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξη και προώθηση στην απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού.